SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.06.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: nowa treść

Klauzula informacyjna - RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Straż Miejską w Wołominie jest Komendant Straży Miejskiej w Wołominie z siedzibą w Wołominie (05-200) przy ul. Legionów 31a.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres Administratora lub adres poczty elektronicznej: sm.wolomin@gmail.com
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej, na podstawie art. 6 ust.1 pkt a/b/c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Administrator na mocy przepisów prawa uprawniony jest do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych z zasobów administracji państwowej.
5. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – po ustaniu celu w jakim została zebrana lub wycofaniu zgody.
8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie danych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości osiągnięcia celu procesu przetwarzania wskazanym w pkt 3.
10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.Opublikował: Arkadiusz Kupiec
Publikacja dnia: 04.06.2018
Podpisał: Arkadiusz Kupiec
Dokument z dnia: 04.06.2018
Dokument oglądany razy: 567